Kobi’lerin ve yeni girişimcilerin Üniversiteler ile kamu ve özel araştırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji alt yapısından yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek, sanayide araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ve projelerin  desteklenmesini sağlamak,

Kobi’lerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve ilgili kurum/kuruluşlar ile işbirliği içinde konuya ilişkin danışmanlık ve eğitim hizmetlerini organize etmek,

Kobi’lerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmeleri için bu konudaki öneri ve sorunları değerlendirerek ulusal düzeyde çözümler üretilmesini sağlamak,

KKTC’de girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda Üniversiteler ve diğer kurum/kuruluşlar ile yeni girişimleri ve girişimcileri desteklemek,

Kobi’ler arası işbirliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için; Hedef Kitle Örgütleri, DPÖ ve YAGA ile ortak çalışmalar yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

Merkezde görev alacak elemanların ve Kobi’lerin özel ihtisas konularında eğitimini teminen eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, Kobi’lerin ve girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması,

Kobi’lerin uluslararası standartlara uygun ve kaliteli mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, gözetim hizmetleri ve sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek.